• ປັດຊະຍາ (Philosophy)
       ບໍລິສັດທີ່ມີການພັດທະນາຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ
 • ວິໄສທັດ (Vision)
       ມຸ່ງໝັ້ນພັດທະນາພັດທະນາ ສ້າງຄວາມເພິ່ງພໍໃຈໃຫ້ລູກຄ້າໃນການນໍາໃຊ້ລົດຍົນ ຊູຊຸກິ ຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ
 • ພັນທະກິດ (Mission)
       ນໍາເຂົ້າ, ຈໍາໜ່າຍ ແລະ ໃຫ້ບໍລິການລົດຍົນ ຊູຊຸກິ ທີ່ເປັນເລີດແກ່ລູກຄ້າ ແລະ ສັງຄົມ
 • ຄຸນຄ່າ (Value)
       ຄວາມເຄົາລົບ, ຄວາມເພິ່ງພໍໃຈ ແລະ ຄວາມເປັນມືອາຊີບ (ລູກຄ້າ, ພະນັກງານ)