ສູນບໍລິການຂອງພວກເຮົາເປີດໄຫ້ບໍລິການລູກຄ້າ ແຕ່ວັນ ຈັນ-ເສົາ ເວລາ 8:00 ຫາ 17:00.

ທ່ານຈະພົບກັບການຕ້ອນຮັບດ້ວຍຄວາມອົບອຸ້ນ, ບໍລະການດ້ວຍນາຍຊ່າງສ້ອມແປງທີ່ມີປະສົບການສູງ ແລະ ເປັນຜູ້ຊໍານານງານສະເພາະດ້ານ ແລະ ທາງສູນພວກເຮົາຍັງໄດ້ນໍາໃຊ້ລະບົບທັນສະໃໝ່ເຂົ້າໃນການກວດເຊັກລົດຂອງທ່ານ…ນາຍຊ່າງແລພະນັກງານພວກເຮົາຍິນດີໃຫ້ຄໍາປືກສາກ່ຽວກັບລົດຂອງທ່ານສະເໝີ

ຈາກພະນັກງານຕ້ອນຮັບ ພ້ອມທັງໄດ້ຮັບການບໍລິການດ້ວຍຄວາມປະທັບໃຈ ນອກນັ້ນເຮົາຍັງມີນາຍຊ່າງຜູ້ສໍານານງານດ້ານສ້ອມແປງລົດໄຫຍ່ຊູຊູກິ ໄວ້ໄຫ້ຄໍາປືກສາ ແລະ ມີເຄື່ອງມືທີທັນສະໄຫມໃນການກວດເຊັກລົດຂອງທ່ານ.

ທ່ານສາມາດສອບຖາມລາຍລະອຽດໄດ້ຈາກເບີໂທລະສັບພວກເຮົາ (ກົດບ່ອນນີ້)