ສູນບໍລິການຂອງພວກເຮົາມີອາໄຫລ່ລົດໄຫຍ່ຊູຊູກິຈາກໂຮງງານໄວ້ຄ່ອຍຕອບສະໜອງແກ້ທ່ານລູກຄ້າທີນໍາໃຊ້ລົດຊູຊູກິທຸກລູ້ນ. ນອກນັ້ນພວກເຮົາຍັງມີນໍ້າມັນເຄື່ອງຈາກໂຮງງານຊູຊູກິໄວ້ຈໍາໜາຍໄຫ້ແກ້ລູກຄ້າທີເຂົ້າໃຊ້ບໍລິການໃນສູນ.

ທ່ານສາມາດເຂົ້າມາຍ້ຽມຊົມສູນບໍລິການຂອງພວກເຮົາໄດ້ໃນວັນ ຈັນ- ເສົາ ເວລາ 08:00-17:00.