ນອກຈາກສະໜອງລົດ SUZUKI ທີ່ມີສະມັດຕະພາບສູງແລ້ວ ທາງສູນພວກເຮົາຍັງມີອາໄຫລ່ ຫຼື ເຄື່ຶງແຕ່ງລົດຂອງແທ້ຈາກ SUZUKI ຢີປູນໄວ້ໃຫ້ບໍລິການທ່ານນໍາອີກ.