ຂໍ້ມູນບໍລິສັດ:
ຊື່ບໍລິສັດ ( ລາວ ) ບໍລິສັດ ເຄພີ 3ຈີ & ໂນມູຣະເທຣດດິ້ງ ຈຳກັດ
ຊື່ບໍລິສັດ ( ອັງກິດ ) KP 3G & NOMURA TRADING CO.,LTD
ສະຖານທີ່ຕັ້ງ : ບ້ານສະຫວ່າງ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
ໂທລະສັບ : ( 856-21 ) 258020 , 258021, 258026, 258027
ແຟັກ : ( 856 – 21 ) 258022

ສ້າງຕັ້ງປີ : 16 ມີຖຸນາ 2011.