ຜູ້ຊ່ວຍຜຸ້ຈັດການຝ່າຍຂາຍ 1 ຕໍາແໜ່ງ [ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ]

ຄູນສົມບັດ:

1/ ເພດຍິງ/ຊາຍ ອາຍຸ 25-35ປີ.
2/ ຈົບປະລິນຍາຕີ ສາຂາບໍລິຫານ, ການຄ້າ, ການຕະຫຼາດ.
3/ ມີປະສົບການຢ່າງໜ້ອຍ 3 ປີຂື້ນໄປ.
4/ ສາມາດນໍາໃຊ້ພາສາອັງກິດ ຂຽນ, ເວົ້າ, ອ່ານ ແລະ ຟັງ.

ຖ້າທ່ານມີຄວາມສົນໃຈຕ້ອງການສະມັກວຽກໃນຕໍາແໜ່ງນີ້ ກະລຸນາຕື່ມຂໍ້ມູນທາງດ້ານລູ່ມນີ້ ພ້ອມຄັດຕິດປະຫວັດຂອງທ່ານ(CV) ແລະ ຄໍາຮ້ອງເຂົ້າເຮັດວຽກ (Cover letter).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *